خدا

اگه قلبت شکست به خداتوکل کن

زندگی باور می خواهد

ان هم از جنس امید

که اگر سختی رابه تو

یک سیلی زد یک امید قلبی

به تو می گوید که خدا هست هنوز

/ 1 نظر / 17 بازدید
علیرضا

دوست دارم روزی که هوا بارانی است و درختان همگی جامه رنگی دارند بدوم درباران و به آغوش کشم آسمان را باران را صورتم خیس وباران خورده دردلم شورو شعف برلبانم لبخند اما حیف... نه هوابارانی است نه درختان رنگی نه دلم پورشوراست نه لبانم خندان حیف حیف ، باز این دل تنهاست...