love

آدمی غــــــرورش را خیلی زیاد ...

شاید بیشتر از تمـــــــام داشتــه هــــایــش

دوست می دارد

حالا ببین اگر خودش، غـــــــرورش را بـــه خـــــاطــــر تـــــو، نادیده بگیرد ،

چه قدر دوســتت دارد !

و

این را بفهــــــــــــم آدمیــــــــــزاد !
/ 0 نظر / 13 بازدید