گلپر

حیف نون و قلمراد شطرنج بازی میکنن شاه دق میکنه.

بازم مرام تیر آهن یه مدت که خبری ازش نگیری خودش زنگ میزنه.

دقت کردین این ده درصد آخر باطری چه با برکته!!!!!

jsr21:   / گلپر /    مرسی خانومی از مکان نامشخص       *** 1509 ... 0930 ***

/ 0 نظر / 15 بازدید