love

آدمی غــــــرورش را خیلی زیاد ...

شاید بیشتر از تمـــــــام داشتــه هــــایــش

دوست می دارد

حالا ببین اگر خودش، غـــــــرورش را بـــه خـــــاطــــر تـــــو، نادیده بگیرد ،

چه قدر دوســتت دارد !

و

این را بفهــــــــــــم آدمیــــــــــزاد !
/ 1 نظر / 18 بازدید
دفترخاطرات من

یادم باشد حرفی نزنم که به کسی بر بخورد نگاهی نکنم که دل کسی بلرزد خطی ننویسم که آزار دهد کسی را که تنها دل من ؛ دل نیست